POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu skrócenie czasu dojazdu o 5 minut dla mieszkańców miejscowości Wrzosy do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości Rzeczyca (cmentarz, kościół, świetlica wiejska, sklep spoż.) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 3,984 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi powiatowej na odcinku 3,984 km.

 •  Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00022-65151-UM1600126/16 zawarta w dniu 30 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350÷11+333,60".

 •   Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00059-65151-UM1600127/16 zawarta w dniu 30 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998".

 • POWIAT WALECKI

  Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00059-65151-UM1600127/16 zawarta w dniu 30 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Wałeckim.


  1) Cel operacji:
  Skrócenie czasu dojazdu o 5 minut dla mieszkańców miejscowości Kłębowiec do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości Karsibór (zakład gosp. - szwalnia, sklep spożywczy) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę drogi powiatowej na odcinku 0,998 km.

  2) Przewidywane wskaźniki realizacji:
  Przewidywany wskaźnik realizacji operacji to przebudowa drogi powiatowej
  na odcinku 0,998 km

  3) Nazwa operacji:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998

  4) Nazwa działania PROW 2014-2020:
  Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  W ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998" realizowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00059-65151-UM1600127/16 zawartej w dniu 30 maja 2016 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020 w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane (http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/61.dhtml) oraz zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (http://bip.powiatwalecki.pl/strony/2962.dhtml).  Wałcz, dnia 9.05.2017 r.

  Informujemy, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 67383 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.) na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998 zostało unieważnione w dniu 04 maja 2017 r.
  Dnia 05 maja 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego zostało zamieszczone kolejne ogłoszenie o zamówieniu na wyżej wskazane roboty budowlane (http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/62.dhtml).  Wałcz, dnia 27.06.2017 r.

  PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ
  nr 2309Z NA ODCINKU KARSIBÓR - W KIERUNKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ
  NR 163 (M. KŁĘBOWIEC) KM 0+000 ÷ 0+998

  W dniu 27 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą robót firmą Skanska S.A. o roboty budowlane na przebudowę drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.
  Operacja ma na celu skrócenie czasu dojazdu o 5 minut dla mieszkańców miejscowości Kłębowiec do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości Karsibór (zakład gosp. - szwalnia, sklep spożywczy) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę drogi powiatowej na odcinku 0,998 km.
  Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
  • klasa drogi - L,
  • kategoria ruchu - KR 2,
  • szerokość jezdni - 5,0 m,
  • szerokość pobocza - 2x0,75m.
  Zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Wałcz. Wykonawca robót: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.  Wałcz, dnia 14.07.2017 r.

  W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Wałcz.
  Wykonawca robót: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.
  Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 lipca 2017 r.  Wałcz, dnia 1.09.2017 r.

  Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020. Parametry przebudowanej drogi:
  • klasa drogi - L;
  • kategoria ruchu - KR 2;
  • szerokość jezdni - 5,0 m;
  • szerokość pobocza - 2x0,75m;
  Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Wałcz. Wykonawcą robót była firma Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

  Całkowity koszt zadania wynosi 594 535,63 zł z czego 63,63% stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.


  home