POWIAT WACKI

      Charakterystyka

POWIAT WALECKI
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowi膮zek informacyjny realizowany w zwi膮zku z art. 13 i art. 14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Zarz膮d Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego maj膮cy siedzib臋 przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. "Projekty RPO WZ 2014 - 2020";

b) minister w艂a艣ciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzib膮 przy ul. Wsp贸lnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. "Centralny system teleinformatyczny wspieraj膮cy realizacj臋 program贸w operacyjnych". - czytaj wi臋cej
Tytu艂 projektu: "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej".

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 7 W艂膮czenie spo艂eczne, Dzia艂anie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiot贸w integracji spo艂ecznej oraz podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rzecz aktywizacji spo艂eczno - zawodowej.

Cel g艂贸wny projektu:

Celem projektu jest aktywna integracja 40 os贸b doros艂ych mieszka艅c贸w/mieszkanek Powiatu Wa艂eckiego wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, rekrutuj膮cych si臋 z grupy os贸b zagro偶onych ub贸stwem lub/i wykluczeniem spo艂ecznym, szczeg贸lnie os贸b niepe艂nosprawnych ze znacznym lub/i umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci, z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 i niepe艂no- sprawno艣ciami sprz臋偶onymi, poprzez kompleksowe przygotowanie do podj臋cia pracy w nowo utworzonym Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej w Wa艂czu.

G艂贸wne zadania, kt贸re zostan膮 zrealizowane w ramach projektu:
 • aktywna integracja spo艂eczna, zdrowotna, edukacyjna uczestnik贸w projektu wyznaczona przez Indywidualn膮 艢cie偶k臋 Reintegracji;
 • aktywna integracja o charakterze zawodowym wyznaczona przez Indywidualn膮 艢cie偶k臋 Reintegracji;
 • utworzenie struktur organizacyjnych i administracyjnych zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej wraz z doposa偶eniem dzia艂贸w: gastronomicznego, obs艂ugi teren贸w zielonych, pralni, monta偶u i demonta偶u;
 • zatrudnienie pracownik贸w w nowo utworzonym Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej.
Planowane efekty:
 • 34 uczestnik贸w projektu (19 Kobiet, 12 M臋偶czyzn) nab臋dzie kompetencje;
 • 13 uczestnik贸w Projektu (8 Kobiet, 5 M臋偶czyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe;
 • 29 uczestnik贸w Projektu (17 Kobiet, 12 M臋偶czyzn) podejmie zatrudnienie;
 • utworzenie struktury organizacyjno - administracyjnej, doposa偶enie dzia艂贸w oraz uzyskanie statusu Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej.
Realizacja projektu przyczyni si臋 do osi膮gni臋cia celu szczeg贸艂owego dzia艂ania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiot贸w integracji spo艂ecznej oraz podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rzecz aktywizacji spo艂eczno - zawodowej ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Niniejszy projekt jest komplementarny do projektu "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej".

Warto艣膰 projektu: 1 284 954,38 z艂
Wk艂ad Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego: 1 092 211,22 z艂
Wk艂ad bud偶etu pa艅stwa: 128 495,43 z艂
Powiat Wa艂ecki
Powiat Wa艂ecki


Dnia 28 lutego br. zako艅czona zosta艂a realizacja projektu pn.: "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej" wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz bud偶etu pa艅stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O艣 Priorytetowa VII W艂膮czenie spo艂eczne Dzia艂anie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiot贸w integracji spo艂ecznej oraz podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rzecz aktywizacji spo艂eczno-zawodowej.

Celem projektu by艂a aktywna integracja 40 os贸b mieszka艅c贸w/mieszkanek Powiatu Wa艂eckiego, szczeg贸lnie os贸b niepe艂nosprawnych ze znacznym lub/i umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci, z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 i niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi, poprzez kompleksowe przygotowanie do podj臋cia pracy w nowo utworzonym Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej w Wa艂czu. W ramach ww. projektu:
 • uczestnicy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe przygotowuj膮ce do pracy z ZAZ,
 • uczestnicy nabyli kompetencje w zakresie kursu gastronomicznego oraz kursu kelnerskiego,
 • uczestnicy nabyli kluczowe kompetencje/kwalifikacje informatyczne,
 • zosta艂y zorganizowane 3 wyjazdy socjoterapeutyczno-edukacyjne,
 • uczestnicy uczestniczyli w warsztatach: artystycznych, dietetycznych w zakresie zdrowego 偶ywienia i zdrowego stylu 偶ycia, fotograficznych, tanecznych z elementami terapii ta艅cem, dbania o w艂asny wizerunek oraz warsztatach edukacyjnych w zakresie dekoracji warzyw i owoc贸w - carving.
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
W okresie trwania projektu psycholog, terapeuta zaj臋ciowy, fizjoterapeuta, doradca zawodowy i pracownik socjalny tworzyli Indywidualne 艢cie偶ki Reintegracji, maj膮ce na celu nakierowanie uczestnik贸w na prac臋 w ZAZ. Inne zadania realizowane w ramach przedmiotowego projektu:
 • us艂ugi indywidualnej opieki osoby niepe艂nosprawnej,
 • us艂uga transportu lub zwrot koszt贸w dojazd贸w,
 • us艂uga zaj臋膰 sportowych na p艂ywalni,
 • przeprowadzenie bada艅 lekarskich z zakresu medycyny pracy,
 • us艂ugi indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej.
W ramach ww. projektu zakupiono wyposa偶enie o warto艣ci: 322 621,22 z艂.
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂eckiW terminie od 8 do 31 pa藕dziernika 2018 r. odbywa艂y si臋 kursy zawodowe przygotowuj膮ce do podj臋cia pracy dla uczestnik贸w projektu pn.: "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja mieszkanek i mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej".

W kursach zawodowych bra艂o udzia艂 40 os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮, kt贸rzy uczestniczyli w kursie zawodowym przygotowuj膮cym do pracy w nast臋puj膮cych zawodach: kucharz, stolarz, krawiec, ogrodnik teren贸w zieleni oraz w kursie r臋kodzie艂a. Szkolenie zako艅czy艂o si臋 egzaminem wewn臋trznym oraz zewn臋trznym przeprowadzonym przez Izb臋 Rzemie艣lnicz膮 potwierdzaj膮cym nabyte kwalifikacje/kompetencje zawodowe potwierdzone odpowiednim dokumentem w rozumieniu wytycznych Ministra infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania post臋pu rzeczowego realizacji program贸w operacyjnych na lata 2014-2020.
Kursy rozpocz臋艂y si臋 8 pa藕dziernika 2018 r. i trwa艂y 150 godzin. Uczestnicy i Uczestniczki kurs贸w zawodowych otrzymali stypendium szkoleniowe za udzia艂 w kursie. Kierunek kurs贸w zawodowych jest zgodny z zaleceniami wynikaj膮cymi z Indywidualnych 艢cie偶ek Reintegracji.W dniu 10 wrze艣nia 2018 r. rozpocz臋艂y si臋 spotkania grupowe z psychologiem Pani膮 Romuald膮 Kosmatk膮, kt贸re odbywaj膮 si臋 w siedzibie Beneficjenta przy ulicy D膮browskiego 17 oraz na Warsztatach Terapii Zaj臋ciowej.

Zgodnie z zaleceniami wynikaj膮cymi z indywidualnych 艣cie偶ek reintegracji, uczestnicy odbywaj膮 indywidualne oraz grupowe zaj臋cia z psychologiem. Na zaj臋ciach grupowych realizowany jest trening umiej臋tno艣ci spo艂ecznych w trakcie kt贸rego kszta艂towane s膮 umiej臋tno艣ci wsp贸艂pracy w grupie, skutecznego rozwi膮zywania konflikt贸w, efektywnego komunikowania si臋, umiej臋tno艣ci autoprezentacji oraz pobudzenie w rozwijaniu pasji i zainteresowa艅.
Zaplanowano 4 spotkania dla uczestnik贸w projektu, kt贸rzy podzieleni s膮 na 3 grupy dzi臋ki czemu Pani psycholog ka偶demu uczestnikowi z osobna mo偶e po艣wi臋ci膰 wi臋cej uwagi.
Spotkania odbywaj膮 si臋 na rzecz aktywizacji os贸b niepe艂nosprawnych w ramach projektu pn.: "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej".W dniu 17 sierpnia 2018 r. rozpocz臋艂y si臋 zaj臋cia sportowe na p艂ywalni, kt贸re realizowane s膮 przez Szk贸艂k臋 P艂ywacko - Rekreacyjna "Delfinek". Zaj臋cia odbywaj膮 si臋 na p艂ywalni, usytuowanej na terenie Centralnego O艣rodku Sportu - O艣rodek Przygotowa艅 Olimpijskich w Wa艂czu przy alei Zdobywc贸w Wa艂u Pomorskiego 99.

Zaj臋cia odbywaj膮 si臋 na rzecz aktywizacji os贸b niepe艂nosprawnych w ramach projektu pn.: "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej".
Zaplanowano 10 spotka艅 dla uczestnik贸w projektu, kt贸rzy podzieleni s膮 na 3 grupy dzi臋ki czemu instruktorzy ka偶demu uczestnikowi z osobna mog膮 po艣wi臋ci膰 wi臋cej uwagi.
Zakres zaj臋膰 sportowych na p艂ywalni obejmuje m.in.: oswajanie si臋 z wod膮, wprowadzenie podstawowych element贸w p艂ywania, rehabilitacja w 艣rodowisku wodnym oraz gry i zabawy w wodzie.
Bez wzgl臋du na wiek i stopie艅 sprawno艣ci ruchowej, zaj臋cia na basenie wp艂ywaj膮 pozytywnie na rozw贸j psychofizyczny i sprawno艣膰 uczestnik贸w projektu. Wyzwalaj膮 nie tylko naturaln膮 potrzeb臋 ruchu, ale pozwalaj膮 na kreowanie samodzielnej aktywno艣ci ruchowej.
Zaj臋cia prowadzone przez do艣wiadczonych instruktor贸w nauki p艂ywania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zr贸偶nicowanych zestaw贸w 膰wicze艅 - w ciekawy i bezpieczny spos贸b zach臋caj膮 do zabaw w wodzie i nauki p艂ywania. P艂ywanie ponadto w spos贸b harmonijny i symetryczny rozwija ca艂e cia艂o, bardziej pobudza mi臋艣nie ni偶 inna forma aktywno艣ci fizycznej. Jest swoist膮 gimnastyk膮 mi臋艣ni i staw贸w, zmniejsza napi臋cie mi臋艣niowe, stymuluje prawid艂owy rozw贸j gorsetu mi臋艣niowego i aparatu kostno - stawowego.W dniu 7 sierpnia 2018 r. rozpocz臋艂a si臋 indywidualna rehabilitacja zdrowotna os贸b niepe艂nosprawnych w ramach projektu pn.: "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej".
Us艂uga rehabilitacji b臋dzie realizowa艂a instrumenty aktywnej integracji zdrowotnej maj膮ca na celu popraw臋 stanu zdrowia uczestnik贸w projektu. Rehabilitacj膮 obj臋te b臋d膮 osoby niepe艂nosprawne w stopniu umiarkowanym tj. 6 os贸b oraz znacznym tj. 9 os贸b w tym 7 os贸b poruszaj膮cych si臋 na w贸zku inwalidzkim.
Rehabilitacj臋 realizuje 107 Szpital Wojskowy z Przychodni膮 SPZOZ znajduj膮cy si臋 przy ulicy Ko艂obrzeskiej 44 w Wa艂czu.
Us艂ugi rehabilitacji obejmuj膮:
 • konsultacj臋 lekarsk膮 maj膮c膮 na celu indywidualny dob贸r zabieg贸w do potrzeb i schorze艅 uczestnik贸w oraz przygotowanie przez lekarza skierowania na zabiegi w miejscu realizacji rehabilitacji;
 • wykonanie 10 zabieg贸w rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza okre艣lonymi w skierowaniu.


Dnia 16 kwietnia 2018 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wa艂czu odby艂o si臋 spotkanie po艣wi臋cone tematyce powstaj膮cego Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej w Powiecie Wa艂eckim.

G艂贸wnym celem spotkania by艂o podj臋cie wsp贸艂pracy z instytucjami i organizacjami w zakresie aktywizacji przysz艂ych pracownik贸w Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej.
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
Na spotkaniu przedstawiono informacj臋 w zakresie planowanej dzia艂alno艣ci funkcjonowania tworzonego zak艂adu aktywno艣ci zawodowej realizowanego przy udziale 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach dzia艂ania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiot贸w integracji spo艂ecznej oraz podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rzecz aktywizacji spo艂eczno-zawodowej i 9.2 Infrastruktura spo艂eczna oraz w zakresie warunk贸w zatrudniania os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami w Zak艂adzie.Harmonogram wsparcia

Tytu艂 projektu: "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej"

Numer i nazwa dzia艂ania: O艣 Priorytetowa VII W艂膮czenie spo艂eczne

Dzia艂anie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiot贸w integracji spo艂ecznej oraz podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rzecz aktywizacji spo艂eczno-zawodowej

Nr umowy: UDA-RPZP.07.02.00-32-K009/17-00Harmonogram wsparcia (aktualizacja 16.05.2018 r.) - czytaj wi臋cejW dniu 14 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w sali narad w Wa艂czu przy ulicy D膮browskiego 17 odby艂o si臋 spotkanie na rzecz aktywizacji os贸b niepe艂nosprawnych w ramach projektu pn.: "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej". W spotkaniu wzi臋li udzia艂 koordynator projektu - Pani Kamila Trojanowska, psycholog - Pani Romualda Kosmatka, pracownik socjalny - Pani Ewa Ryczaj oraz osoby niepe艂nosprawne uczestnicz膮ce w projekcie.

Celem spotkania by艂a diagnoza obecnej sytuacji, wsp贸lna dyskusja, identyfikacja i uporz膮dkowanie temat贸w, cel贸w i priorytet贸w dzia艂a艅. Projekty wsp贸艂finansowane s膮 przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz bud偶etu pa艅stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.W dniu 9 pa藕dziernika 2017 r. pomi臋dzy Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Szczecinie a Powiatem Wa艂eckim podpisana zosta艂a umowa o dofinansowanie projektu pn. "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

O艣 priorytetowa 7 W艂膮czenie spo艂eczne

Dzia艂anie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiot贸w integracji spo艂ecznej oraz podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rzecz aktywizacji spo艂eczno - zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Ca艂kowita warto艣膰 projektu wynosi 1 284 954,38 z艂

Dofinansowanie ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego 1 092 211,22 z艂

Wk艂ad bud偶etu pa艅stwa 128 495,43 z艂.

Wk艂ad w艂asny Powiatu: 64 247,73G艂贸wnymi za艂o偶eniami projektu jest:
 • aktywna integracja spo艂eczna, zdrowotna, edukacyjna uczestnik贸w i uczestniczek projektu wyznaczona przez Indywidualn膮 艢cie偶k臋 Reintegracji;
 • aktywna integracja o charakterze zawodowym wyznaczona przez Indywidualn膮 艢cie偶k臋 Reintegracji;
 • utworzenie struktur organizacyjnych i administracyjnych Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej wraz z doposa偶eniem dzia艂贸w: gastronomicznego, obs艂ugi teren贸w zielonych, pralni, monta偶u i demonta偶u;
 • zatrudnienie pracownik贸w i pracownic w nowo utworzonym Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej.
Projekt realizowany b臋dzie do 31 grudnia 2018 r.

Niniejszy projekt jest komplementarny do projektu "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej".Zawiadomienie o rekrutacji

Powiat Wa艂ecki prowadzi rekrutacj臋 do projektu NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej" Dzia艂anie: 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiot贸w integracji spo艂ecznej oraz podmiot贸w dzia艂aj膮cych na rzecz aktywizacji spo艂eczno-zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wa艂czu przy ul. D膮browskiego 17 w pokoju nr 102 i 302. Rekrutacja jest prowadzona we wsp贸艂pracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wa艂czu, Powiatowym Urz臋dem Pracy w Wa艂czu oraz O艣rodkami Pomocy Spo艂ecznej z terenu Powiatu Wa艂eckiego.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z 搂3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje si臋 na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w zak艂adce Projekt 7.2 oraz w biurze projektu.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania lub dojazdu do potencjalnego uczestnika Projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 250 84 58 lub 067 250 84 34.

Pliki do pobrania (.pdf):

Regulamin

Projekt pn.: "NASZE R脫WNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek
i Mieszka艅c贸w Powiatu Wa艂eckiego prowadz膮ca do zatrudnienia w Zak艂adzie Aktywno艣ci Zawodowej" dofinansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O艣 Priorytetowa 7 W艂膮czenie spo艂eczne Dzia艂anie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiot贸w integracji spo艂ecznej oraz podmiot贸w dzia艂aj膮cych
na rzecz aktywizacji spo艂eczno - zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Nr umowy: UDA-RPZP.07.02.00-32-K009/17-00