POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


Termomodernizacja budynków użyteczno¶ci publicznej
 •  Opis projektu
 •  Obiekty przeznaczone do modernizacji
 •  Galeria

 •  System Zielonych Inwestycji "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I"

 •  System Zielonych Inwestycji "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego"

 • POWIAT WALECKI
  "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
  na terenie powiatu wałeckiego"
  Program Operacyjny
  Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

  Priorytet IX
  Infrastruktura energetyczna
  przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

  Dzialanie 9.3
  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

  1. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.
  2. Celem działania jest zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym.
  3. Budżet na realizacje działania w trybie konkursu zamkniętego wynosi 27 019 738,74 PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach działania 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju.

  Opis projektu

  Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji kwalifikujących się w ramach działania obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie powiatu wałeckiego który leży w północno-zachodniej Polsce, a w szczególności na terenie: Gminy Miejskiej Wałcz, Gminy Wiejskiej Wałcz, Miasta i Gminy Człopa oraz Gminy i Miasta Mirosławiec. Powiat wałecki, a co za tym idzie również wymienione jednostki samorządowe, znajduje się na południowo-wschodnim obszarze województwa zachodniopomorskiego - Pojezierzu Wałeckim. Województwo zachodniopomorskie, w granicach których leży powiat wałecki graniczy z województwami wielkopolskim, pomorskim i lubuskim, natomiast sam powiat graniczy jedynie z województwem wielkopolskim i lubuskim. Liczy on około 55 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 1 414,94 m2. Gmina Miejska Wałcz leży w centrum rozległego Pojezierza Wałeckiego, dokładnie pomiędzy dwoma jeziorami - Raduniem oraz Zamkowym. Zajmuje powierzchnię 38 km2 i liczy 26 250 mieszkańców. Gmina Wiejska Wałcz 40,7% (575,09 km2) powierzchni Powiatu Wałeckiego i zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród gmin pod względem wielkości w Polsce. Lewy we wschodniej części Powiatu, a jej tereny zamieszkuje 12 362 mieszkańców. Gmina miejsko-wiejska Człopa położona jest w południowo-zachodniej części Pojezierza Wałeckiego. Otoczona jest jeziorami i lasami. Zajmuje powierzchnię 348 km2, zamieszkuje ją 5 367 mieszkańców. Gmina Mirosławiec jest gminą miejsko-wiejską i leży w północno-zachodniej części Powiatu Wałeckiego. Zamieszkuje ją 6 377 mieszkańców na terenie 203,27 km2.

  Projekt termomodernizacji na terenie powiatu wałeckiego rozpoczął się w 2007 roku od stworzenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Powiatu Wałeckiego. Kolejnym etapem, aby wprowadzić projekt termomodernizacji w życie, było podpisanie w dniu 6 września 2007 roku porozumienia wstępnego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a następnie porozumienia ostatecznego w dniu 29 maja 2008 roku. Stronami porozumienia, prócz Powiatu Wałeckiego, są:

  Gmina Miejska Wałcz, NIP: 765-160-28-96, REGON: 570791483
  Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
  Tel.: 067 258-44-71
  Tel/Faks: 067 258 26 18

  Gmina Wałcz, NIP: 765-16-02-689, REGON:
  ul. Dąbrowskiego 8, 678-600 Wałcz
  Tel.: 067 258-02-41
  Tel/Faks: 067 258-02-43

  Miasto i Gmina Człopa, NIP: 765-16-02-873, REGON: 570791490
  ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa
  Tel/Faks: 067 259-10-65

  Gmina i Miasto Mirosławiec, NIP: 765-160-34-18, REGON: 570791508
  ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
  Tel.: 067 259-50-42
  Tel/Faks: 067 259-50-42

  Projekt zakłada, iż w trakcie lat 2007-2011 w ramach projektu, poddanych termomodernizacji zostanie 26 obiektów, w tym: 1 ośrodek pomocy społecznej, 1 ośrodek kultury, 3 sale gimnastyczne, 1 biblioteka, 2 budynki administracji samorządowej, 6 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 2 zespoły szkół prowadzonych przez Powiat. Zakładamy, iż obiekty te wyróżniać się będą wspólnym elementem w postaci tablic pamiątkowych (po zakonczeniu projektu), które przez 5 lat będą w każdej gminie informowały o realizacji projektu ze środków POIiŚ.

  Stroną przygotowującą projekt, wdrażającą i zarządzającą jest Powiat Wałecki, a pozostałe JST pełnią funkcję partnerów. Jest on upoważniony przez partnerów do podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na realizację projektu oraz do reprezentowania stron porozumienia w rozmowach i negocjacjach, a także do podpisywania w ich imieniu umów z instytucjami współfinansującymi zadanie. Partnerzy będą udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących zadania, a także bedą udostępniać niezbędne dokumenty. 50% kosztów kwalifikowalnych oraz wszystkie koszty niekwalifikowalne zostaną pokryte ze środków własnych stron porozumienia, proporcjonalnie do wartości prac koniecznych do wykonania w obiektach. Strony projektu na własny koszt przygotowały dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządzanie projektem, które jest kosztem kwalifikowalnym zostaje zapewnione przez Lidera projektu, zlecone zostanie firmie zewnętrznej na podstawie umowy z liderem projektu, jednakże zostanie pokryte przez poszczególne strony porozumienia proporcjonalnie do wartości udziału w projekcie.


  ZAKRES GEOGRAFICZNY PROJEKTU


  Lokalizacja projektu - projekt zostanie zrealizowany w województwie zachodniopomorskim, Powiacie Wałeckim.

  Lokalizacja inwestycji - inwestycje będą realizowane na terenie powiatu i gmin biorących udział w projekcie, tj. na terenie następującego powiatu i gmin: Powiat Wałecki, Miasto Gmina i Człopa, Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina Wiejska Wałcz, Gmina Miejska Wałcz.


  ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU:


  Projekt zakłada dokonanie kompleksowej termomodernizacji zgodnie z projektami budowlanymi oraz opisem uzgodnionym przez strony porozumienia. W ramach prac dokonane zostaną docieplenia obiektów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych na poddaszach oraz ocieplenie stropów i stropodachów, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zmiana systemów grzewczych, wymianę części oświetlenia elektrycznego.

  W ramach projektu podjęte będą następujące działania:
  a. przeprowadzenie przetargów nieograniczonych na realizację (przewiduje się, że każda ze stron (partnerzy) przeprowadzi osobne postępowania przetargowe w odniesieniu obiektów własnych - tryb taki wynika z faktu ograniczonego rynku firm budowlanych, istnieje również możliwość połączenia zamówień dotyczących zadań każdego z partnerów,
  b. realizacja prac termomodernizacyjnych,
  c. promocja projektu.