POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu skrócenie czasu dojazdu o 5 minut dla mieszkańców miejscowości Wrzosy do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości Rzeczyca (cmentarz, kościół, świetlica wiejska, sklep spoż.) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 3,984 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi powiatowej na odcinku 3,984 km.

 •  Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00022-65151-UM1600126/16 zawarta w dniu 30 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350÷11+333,60".

 •   Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00059-65151-UM1600127/16 zawarta w dniu 30 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998".

 • POWIAT WALECKI

  Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00022-65151-UM1600126/16 zawarta w dniu 30 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Wałeckim.


  1) Cel operacji:
  Skrócenie czasu dojazdu o 5 minut dla mieszkańców miejscowości Wrzosy do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości Rzeczyca (cmentarz, kościół, świetlica wiejska, sklep spoż.) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 3,984 km.

  2) Przewidywane wskaźniki realizacji:
  Przewidywany wskaźnik realizacji operacji to przebudowa drogi powiatowej
  na odcinku 3,984 km

  3) Nazwa operacji:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350÷11+333,60

  4) Nazwa działania PROW 2014-2020:
  Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ
  NR 2301Z NA ODCINKU RZECZYCA - WRZOSY - DROGA WOJEWÓDZKA NR 177
  W KM 7+350 ÷ 11+333,60

  W dniu 24 marca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a Konsorcjum, w którym liderem jest "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S.A., a partnerem: "ASTA-BUD" Sp. z o.o. o roboty budowlane na przebudowę drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 11+333,60.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 11+333,60", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.

  Operacja ma na celu skrócenie czasu dojazdu o 5 minut dla mieszkańców miejscowości Wrzosy do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości Rzeczyca (cmentarz, kościół, świetlica wiejska, sklep spożywczy) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę drogi powiatowej na odcinku 3,984 km.

  Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
  - klasa drogi - Z;
  - kategoria ruchu - KR 3
  - szerokość jezdni - 5,50 m
  - szerokość pobocza - 2x1,0m
  - chodnik jednostronny szer. 1,50 m

  Zamawiający: Powiat Wałecki

  Wykonawca:
  Konsorcjum: Lider "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, Partner: "ASTA-BUD" Sp. z o.o., ul. Podgórna 12, 64-920 Piła.

  Wartość robót budowlanych: 2 563 574,09 zł brutto.
  Wartość dofinansowania projektu: 2 466 617,00 zł brutto.
  Wartość całkowita projektu: 3 876 500,24 zł brutto.
  Wkład własny Powiatu Wałeckiego: 704 941,62 zł brutto.
  Wkład własny Gminy Tuczno: 704 941,62 zł brutto.  19.05.2017 r.

  W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 11+333,60.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Do chwili obecnej min. wykonano: wycinkę drzew, rozbiórkę istniejących chodników w m. Wrzosy i m. Rzeczyca, a także rozpoczęto budowę nowego chodnika i zjazdów w m. Rzeczyca.
  Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 20 lipca 2017 r.  1.09.2017 r.

  Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 11+333,60", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.
  Parametry przebudowanej drogi:
  • klasa drogi - Z;
  • kategoria ruchu - KR 3;
  • szerokość jezdni - 5,50 m;
  • szerokość pobocza - 2x1,0m;
  • chodnik jednostronny szer. 1,50 m.
  Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Tuczno. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, "ASTA-BUD" Sp. z o.o., ul. Podgórna 12, 64-920 Piła.

  Całkowity koszt zadania wynosi 2 616 807,48 zł z czego 63,63% stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.


  home