Charakterystyka
Powiat Wałecki


Stan czystości powietrza


     Stan czystości powietrza Obszar powiatu ma charakter typowo rolniczo-turystyczny. Nie występuje tutaj rozwinięty przemysł powodujący nadmierne zanieczyszczenie atmosfery. Największą uciążliwością są zanieczyszczenia pochodzące z małych lokalnych kotłowni węglowych i palenisk domowych. W ostatnim okresie obserwuje się pozytywną tendencję zainteresowania innymi rodzajami opału, a zwłaszcza gazem ziemnym jako alternatywą dla węgla kamiennego. Dotyczy to zarówno instytucji, zakładów jak i osób prywatnych. Po zamontowaniu pieca gazowego w budynku Starostwa emisja pyłu, SO2 uległa znacznej redukcji. W skali Powiatu zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w stosunku do wytworzonych w 2005 roku wyniosła: dla pyłów 83,3% natomiast dla gazów 82,1%

Główne zanieczyszczenia to:
  • dwutlenek siarki - bezbarwny, silnie toksyczny gaz. Ze względu na duży ciężar właściwy wolno rozprzestrzenia się w atmosferze. Powstaje w wyniku spalania zanieczyszczonych siarką paliw stałych i płynnych. Największa emisja tego gazu przypada na okres zimowy podczas ogrzewania budynków. W 2006 r. jego zawartość w Szczecinie wynosiła 4,1 - 8,3 g/m3 przy dopuszczalnym stężeniu 20 ?g/m3. Dobowe stężenie miało tam wartość 77,6 ?g/m3 (przy dopuszczalnej wartości 150 ?g/m3 ). Maksymalne dobowe stężenie SO2 dla Wałcza wynosiło 7 ?g/m3.
  • dwutlenek azotu - gaz wytwarzany głównie antropogenicznie: przemysł ciężki, transport drogowy, pola roślinne, spalanie biomasy oraz w małych ilościach poprzez wyładowania atmosferyczne i aktywność mikrobiologiczną gleby. W niewielkich ilościach nie jest toksyczny, ale w nadmiarze powoduje problemy zdrowotne i przyczynia się do powstawania zjawiska smogu. Nie wykazuje sezonowości, a jego stężenie zależy głównie od wielkości zanieczyszczeń komunikacyjnych. W 2006 r. w Szczecinie w powietrzu było 13-32 ?g/m3 tego gazu.
  • tlenek węgla - powstaje wskutek niepełnego spalania paliw węglopochodnych. Może być emitowany przez lampy i piecyki naftowe i gazowe, kotły na paliwa stałe i gaz, kominki, podgrzewacze wody, silniki spalinowe. W przyrodzie występuje naturalnie m. in. jako efekt wyziewów wulkanów, pożarów roślinności, a w niewielkich ilościach wytwarzany jest przez organizmy żywe. W powiecie wałeckim w latach 2004-2005 emisja punktowa (zanieczyszczenia produkowane przez zakłady przemysłowe) tlenku węgla wynosiła 18%, powierzchniowa (kotłownie węglowe i paleniska domowe) 40%, a liniowa (komunikacyjna) 42%.
  • pyły - mieszanina stałych i ciekłych drobnych cząstek pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego. Powstaj± podczas większości procesów produkcyjnych. Przeciętnie opada kilkanaście ton pyłów na 1 km2 kraju. Pyły toksyczne emitowane są głównie przez zakłady przemysłu metalurgicznego wraz z cz±stkami arsenu, ołowiu, manganu itp. Pyły mało szkodliwe to m.in. rozpylone wapno palone, węglan wapnia, związki magnezu, związki żelaza, gips, węgiel. Cechą charakterystyczną pyłu zawieszonego jest zróżnicowanie pod względem rozmiarów, kształtów i składu chemicznego, co komplikuje jego monitoring. Zawartość pyłów w Szczecinie w 2006 wahała się w granicach 26- 32 g/m3. W ramach poprawy jakości środowiska Gmina Człopa wystąpiła do Wielkopolskich Zakładów Gazowniczych z wnioskiem o gazyfikację terenu. Według uzyskanej odpowiedzi do 2010 r. nie przewiduje się takiej możliwości. W gminie Wałcz po gazyfikacji Ostrowca dalsza gazyfikacja uzależniona jest od powstania komitetów wiejskich i deklaracji pokrycia części opłat przez mieszkańców wsi. Duży procent ogrzewania pomieszczeń za pomocą gazu notowany jest w Mirosławcu, w przeciwieństwie do gminy Tuczno, gdzie należałoby częściej wykorzystywać do tego celu olej opałowy. Ilość emitowanych zanieczyszczeń na terenie powiatu nie przekracza dopuszczalnych stężeń oraz charakteryzuje tendencję spadkow±.