Charakterystyka


Czystość wód


Powiat wałecki może poszczycić się bardzo bogatą florą i fauną w mało zmienionym środowisku przyrodniczym, bogatym w zasoby wodne i leśne.

jez.Krępsko
 Małe, fot.Roman Mróz
Bogactwo niniejsze obejmuje:

Ponad połowa powierzchni powiatu objęta jest ochroną prawną, jako obszary chronionego krajobrazu: Puszcza nad Drawą, Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, rezerwaty przyrody, Drawieński Park Narodowy oraz obszary NATURA 2000. W Powiecie Wałeckim jest ponad 150 jezior o powierzchni powyżej 1 ha 53,3% terenów leśnych i lasów, 8 rezerwatów przyrody, użytki ekologiczne, ok. 100 pomników przyrody, gniazda bielika, bociana czarnego, tracza nurogęsi oraz projektowany jest wałecki park krajobrazowy.
Stan czystości rzek i jezior


Na terenie powiatu wałeckiego znajdują się znaczne zasoby wód powierzchniowych, głównie to wody jezior: Bytyń, Zdbice oraz rzek Piławy oraz Płocicznej. Wody jezior i rzek zajmują 3,7 % powierzchni obszaru powiatu wałeckiego. Główny wpływ na stan zasobów i jakości wód ma ich pobór i wykorzystanie oraz odprowadzanie ścieków. Do najważniejszych czynników mających wpływ na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolności ich samooczyszczania oraz presje antropogeniczne.
fot. Roman Mróz
Główne zagrożenie dla wód to zanieczyszczenia pochodz±ce ze Ľródeł przemysłowych i komunalnych oraz spływy wód powierzchniowych zawierających związki biogenne, środki ochrony roślin, a także wypłukiwane frakcje gleb. Nieoczyszczane wody opadowe stanowią także istotne Ľródło zanieczyszczeń wód.
Ponad 60% ogólnej ilości wytworzonych w województwie zachodniopomorskim ścieków stanowią powstające w dużych aglomeracjach miejskich, wsiach i osiedlach mieszkaniowych ścieki komunalne.
Zanieczyszczenia obszarowe w sposób znaczący wpływają na jakość wód powierzchniowych. ¬ródłem tych zanieczyszczeń jest rolnictwo, w tym chów zwierząt gospodarskich.

fot. Roman Mróz
Stan czystości rzek przebadanych w latach 2002 - 2003 płyn±cych przez tereny powiatu wałeckiego:
- Płociczna poniżej ujścia Cieszynki (most Karolinka) - II klasa, Płociczna poniżej jez. Ostrowieckiego - poza klasą, Płociczna: most na drodze Jelenie - Martew - III klasa, Płociczna: poniżej ujścia Runicy (Porzeczki) - II klasa Cieszynka, wpada do rzeki Płocicznej, brzeg odcinkami umocniony faszyną, rzeka prowadzi wody przez tereny leśne i podmokłe łąki oraz jeziora: Staw Młyński, Kamień, Załom, również przez m.Człopę, Runica, dopływ rzeki Płocicznej, brzeg naturalny, przepływa przez tereny leśne i łąki, m.Tuczno oraz jeziora: Zamkowe i Tuczno.


Wykaz jezior w powiecie wałeckim, badanych w latach 1990-2005:


Bytyń Wielki   I klasa
Businowskie   II klasa
Drzewoszewo   III klasa
Krępsko Górne   II klasa
Krępsko ¦rednie   II klasa
Lubno Duże (Lubańskie)   III klasa
Łubianka (Ostrowieckie)   II klasa
Raduń (Dybrzno)   II klasa
Zamkowe   III klasa
Zdbice   II klasa
Liptowskie   II klasa
Marta   I klasa
Piaseczno Duże   I klasa
Płociczno (Płocin)   III klasa
Sitno   III klasa
Szczuczarz (Zamieć)   II klasa
Tuczno   II klasa
Załom Wielki   II klasa


fot. Roman Mróz
Piława, wody II klasy czystości na terenie gminy Wałcz, III klasa czystości na terenie g.Szydłowo, pow.pilski, brzegi naturalne na terenach zalesionych i polach uprawnych. Dobrzyca, wody III klasy czystości, na terenie gminy Wałcz do ujścia Piławki, wody pozaklasowe, od ujścia Piławki do Piławy, prowadzi wody przez tereny zalesione i pola uprawne, brzegi naturalne.
Płociczna, dopływ Drawy, badana w latach 1992-93, II klasa czystości, przyjmuje wody z Drawieńskiego Parku Narodowego, brzeg naturalny na terenach leśnych i ł±kach, przepływa przez jezioro Sitno i kilka mniejszych jezior. Piławka, wody III klasy czystości wg badań w 1997 r. roku do dopływu Młynówki, dalej do ujścia Dobrzycy - wody pozaklasowe ok. 1,0 km, brzeg naturalny w terenie zalesionym i rolnym.