POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


 •   Umowa o przyznaniu pomocy nr 00254-6935-UM1610396/17 zawarta w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki.

 •   Umowa o przyznaniu pomocy nr 00251-6935-UM1610397/17 zawarta w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice.

 • POWIAT WALECKI
  Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Parametry przebudowanej drogi:
  • klasa drogi - L;
  • kategoria ruchu - KR 2;
  • szerokość jezdni - 5,0 m;
  • szerokość zatoki autobusowej - 2,5 m;
  • szerokość zjazdów publicznych - 3,5 m;
  • szerokość peronów i ciągów pieszych - 1,5 m.
  Wykonawcą robót była firma Roboty Drogowo - Budowlane Jacek Karpinski, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów.

  Całkowity koszt zadania wyniósł 134 562,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020 wynosi 79 237,00 zł.

  Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Gminy Człopa.  W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice. Zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Człopa.

  Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 listopada 2018 r.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki  Dnia 22 października 2018 r. w ramach realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2320Z w miejscowości Jaglice" przekazano teren budowy dla Wykonawcy. Operacja realizowana jest na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00251-6935-UM1610397/17 zawartej w dniu 28 grudnia 2017 r., współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020.  Powiat Wałecki informuje, iż w ramach realizowanej operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice" oraz operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki" w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/83.dhtml zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego.

  Termin składania ofert w postępowaniu: 23 lutego 2018 r. godz. 12:15.

  Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020.  PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE
  NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2320Z
  W MIEJSCOWOŚCI JAGLICE

  W dniu 18 października br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a Roboty Drogowo - Budowlane Jacek Karpinski o roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz ułatwi dojazd mieszkańcom Jaglic do obiektów użyteczności publicznej.

  Zadanie ma na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni, usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych i kołowych, poprawa stanu środowiska (poprawa odpływu wód opadowych, usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).

  Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
  • klasa drogi - L;
  • kategoria ruchu - KR 2;
  • szerokość jezdni - 5,0 m;
  Wartość robót budowlanych: 134 562,00 zł

  Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2014 - 2020: 79 237,00 zł.
  Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Człopa.  W dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o przyznaniu pomocy nr 00251-6935-UM1610397/17 dla operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

  Całkowita wartość operacji: 124 528,67 zł
  Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2014-2020: 79 237,00 zł
  Wkład własny Gminy Człopa: 45 291,67 zł
  "Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
  Operacja mająca na celu przebudowę drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z
  w miejscowości Jaglice.

  Umowa o przyznaniu pomocy nr 00251-6935-UM1610397/17
  z dnia 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim
  a Powiatem Wałeckim.


  1) Cel operacji:

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z (na długości 0,074 km) w miejscowości Jaglice, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz ułatwi dojazd mieszkańcom Jaglic do obiektów użyteczności publicznej.

  Zadanie ma na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni, usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa zwłaszcza pieszych uczestników ruchu: bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusów), poprawa stanu środowiska (usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).

  2) Przewidywane wyniki operacji:

  Przewidywany wskaźnik realizacji operacji to przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,074 km.

  3) Nazwa operacji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice.

  4) Nazwa działania PROW 2014 - 2020:

  Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.  home