Charakterystyka
POWIAT WALECKI

Konsultacje społeczne w sprawie Kontraktu Samorządowego

Informacja na temat zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020
SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020
regulamin_konkursu_rpzp.ks-iz.00-32-00115

Wniosek_komplementarny

zal_1_uproszczony_wniosek_o_dofinansowanie_projektu_zintegrowanego_kks

zal_2_instrukcja_wypelniania_koncepcji_kontraktu_samorzadowego

Szanowni Państwo,

Wraz z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wprowadził nowe narzędzie interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą Kontrakt Samorządowy.

Ideą i główną przesłanką tego instrumentu jest współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju danego obszaru wszystkich zainteresowanych stron, a mianowicie: PRZEDSIĘBIORCÓW, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH oraz JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Po raz pierwszy zostało wprowadzone rozwiązanie dzięki, któremu konieczne jest zintegrowane działanie oraz uwzględnienie potrzeb i pomysłów tych trzech stron, czego efektem ma być wspólnie opracowana ścieżka rozwoju pozwalająca uzyskać przewagę konkurencyjną mikroregionu.
Powiat Wałecki wspólnie z Miastem Wałcz i wszystkimi gminami oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu podjął trud przygotowania Kontraktu Samorządowego, gdyż upatrujemy w tym wielką szansę na dynamiczny rozwój naszych przedszkoli, szkół, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Musimy jednak mieć świadomość, iż warunkiem powodzenia działań w Kontrakcie Samorządowym jest uczestnictwo i aktywne zaangażowanie wszystkich wymienionych podmiotów.
Nie wyobrażamy sobie, aby tak ważny dla naszego rozwoju dokument mógł powstać bez konsultacji ze społecznością lokalną. Pragniemy w związku z tym przeprowadzić konsultacje społeczne i poprosić o Państwa opinie, sugestie oraz propozycje projektów, które według Państwa są istotne i niezbędne dla rozwoju naszego Powiatu.
Urząd Marszałkowski przyjął zasadę, iż wszelkie działania realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego mają mieć charakter pro-gospodarczy, wspierający przedsiębiorczość, podnoszący poziom wiedzy, wykształcenia i umiejętności zawodowych, co ma się przełożyć na wzrost zatrudnienia w regionie. Jako priorytetowe przyjęto działania w następujących obszarach:
  1. promowanie przedsiębiorczości oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm,
  2. promowanie strategii niskoemisyjnych,
  3. równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,
  4. ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej,
  5. lepsze dostosowanie systemów i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
  6. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe.
Projekty jednostek samorządu terytorialnego powinny być komplementarne z projektami przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, dla których przyjęto następujące priorytety inwestycyjne:
  1. promowanie przedsiębiorczości oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm,
  2. wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,
  3. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B + I oraz B + R, rozwijanie współpracy między przedsiębiorstwami a sektorem szkolnictwa wyższego, w tym wspieranie badań,
  4. wspieranie przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.
Solidne przygotowanie Kontraktu Samorządowego jest niepowtarzalną szansą dla naszego regionu na zabezpieczenie środków finansowych na rozwój, w takim kierunku, jaki sami nakreślimy. Ponadto może być początkiem wdrożenia dobrych praktyk, w których samorząd odpowiada na potrzeby przedsiębiorców w zakresie tworzenia warunków inwestycyjnych oraz przygotowania odpowiednio wykształconych zasobów kadrowych do pracy. Natomiast wpisanie planowanych działań przedsiębiorców i instytucji pozarządowych jako komplementarnych do Kontraktu Samorządowego daje Im możliwość udziału w konkursach w ramach RPO na preferencyjnych zasadach.
Jeszcze raz zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia NASZEGO KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO.

Wszelkie pytania i propozycje prosimy kierować pod adres e-mail:
k.trojanowska@powiatwalecki.pl lub pod numer telefonu: 67 250 84 58.