POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


dla Inwestora, Turysty i Ciebie
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni
 •  Kapliczki w powiecie wałeckim

 • Szlaki kajakowe
  rz. KORYTNICA SZCZEGÓŁOWY KILOMETRARZ

  I ETAP SPŁYWU KAJAKOWEGO - TRASA OD J.KOSIAKOWO DO J. NOWA KORYTNICA - 23 km  kajak Rzeka Korytnica jest największym lewobrzeżnym spławnym ¶ródle¶nym dopływem rz. DRAWY o długo¶ci ok. 43km z czego ok. 38 km urokliwy bezludny szlak kajakowy. Rzeka bierze swój pocz±tek w okolicach Mirosławca i przepływa przez kilka jezior. Górny odcinek nie był wcze¶niej wykorzystany do spływów kajakowych. Powodem był fakt, że w górnym odcinku obfituje ona w duż± ilo¶ć naturalnych przeszkód wodnych (powalone drzewa) oraz sztucznych : spiętrzenia wody przy stopniach wodnych na młynach rzecznych - 2 szt., jazy rzeczne,4 szt. uszkodzone le¶ne mosty drewniane oraz elektrownia wodna.
  kajak Cała dolina rzeki jest niezwykle malownicza, szczególnie typowe dla niej s± stare sosny o interesuj±cym pokroju, ale również dęby i buki. Na odcinku puszczańskim do samego brzegu dochodz± sosnowe bory - niestety w wielu miejscach wycięte zrębami zupełnymi. Rzeka i leż±ce na jej linii jeziora s± miejscem regularnego zimowania łabędzi krzykliwych, oraz często pojawia się tu orzeł bielik.
  kajak Rzeka pod nazw±:,, KORTENIC WLIT'' wzmiankowana była w dokumentach 1314 r. Rzeka nim zakończy swój bieg w DRAWIE (okolice osady BOGDANKA) pokonuje tereny le¶ne o ogromnych walorach zdrowotnych ( lasy sosnowe ), walorach poznawczych , erozja brzegu, geologia ; z dala od najmniejszych miejscowo¶ci - bardzo czysta woda.
  Rzeka obfituje w różnorodne ryby w tym pstr±ga potokowego, lipienia, a lasy w wiele gatunków grzybów i zwierzyny płowej( dziki, jelenie, sarny). Przez cał± trasę spływu jego uczestnikom towarzyszy ogromny spokój i różnorodne odgłosy natury. Korytnica jest prawdopodobnie ostatni± rzek± o takich walorach, nie znajduj±c± się w obrębie parku narodowego, a zatem otwart± na wła¶ciwie przygotowanego turystę - kajakarza. Jej wody wzbogacaj± różne niewielkie - nienazwane cieki wodne oraz trzy dopływy MŁYNÓWKA, SETNICA i KAMIONKA.
  kajak (38,0 km) - Spływ rozpoczynamy na pomo¶cie, we wschodniej czę¶ci j. KOSIAKOWO leż±cego 2,5 km na południowy - wschód od m. MIROSŁAWIEC.
  Pocz±tek trasy znajduje się na terenie le¶nego pola biwakowego przyległego do jeziora KOSIAKOWO Powierzchnia ok.50,4 ha. i głęboko¶ci 3-4 m. Głęboko¶ć jest uzależniona od spiętrzenia wody na I młynie rzecznym.
  (36,5 km) - I młyn rzeczny ( obecnie mała prywatna elektrownia wodna na własne potrzeby)
  kajak Po wpłynięciu do kanału dochodz±cego do stopnia wodnego przenosimy kajaki ok. 60 m. praw± stron±. Rzeka znacznie przyspiesza do 1,2-1,3 m/s koryto szeroko¶ci 2-3 m. głęboko¶ć ¶rednia do 40 cm Różnica poziomów na progu 5 m. Na odcinku 1,5-1,8 km rzeka płynie meandruj±c, lekko w lesie mieszanym wzdłuż odległego o ok. 200m. nasypu kolejowego na nieczynnej trasie CHOSZCZNO - ZŁOCIENIEC. Po drodze pozostawione przez organizatora przeszkody naturalne o niewielkim stopniu trudno¶ci. Pokonujemy je przepływaj±c pod nimi lub przenosz±c kajaki. Po prawej wpływa rzeka MŁYNÓWKA dł. ok. 5 km
  (34,7 km ) - II młyn rzeczny z progiem wodnym\ spadek ok.4m.\ przybijamy do progu wodnego - po prawej stronie i przenosimy kajaki ok. 100 m. do miejsca wodowania. Możemy tu obejrzeć budowlę hydrotechniczn± ze spiętrzeniem wody oraz progami do przeprawy dla ryb i przeprowadzić krótki odpoczynek po trudach przenoski. Kajaki wodujemy na prawym brzegu rzeki za mostkiem drogowym. (znak kajakowy)
  kajak
  Rzeka płynie spokojnie mocno meandruj±c w podmokłym lesie mieszanym- z przewag± drzew li¶ciastych .Po drodze naturalne przeszkody ( zwalone kłody drzew) możliwo¶ć przenosek na krótkim odcinku.
  (33,0 km) - z lewej strony wpływa rzeka SETNICA dł. ok. 7 km. My płyniemy dalej przez ł±ki. Południowy brzeg wysoko¶ci ok. 15 m., północny niski torfowy , aż do wsi STARA KORYTNICA. Uważać na druty kolczaste okalaj±ce pastwiska i dochodz±ce bezpo¶rednio do prawego brzegu rzeki. Po drodze dwie przeszkody naturalne - powalone drzewa, ale rzeka robi niespodzianki w różnych miejscach.
  ( 31,5 km) - wie¶ STARA KORYTNICA - stary młyn rzeczny( obecnie własno¶ć prywatna) Kajakami l±dujemy po lewej stronie przed mostem drogowym i przenosimy je lew± stron± 20 m. poniżej stopnia wodnego . Możliwy jest spływ dla odważnych bez przenoszenia kajaków, ale może się to zakończyć rozpruciem poszycia kajaka o ostre kamienie na dnie rzeki. Dalej płyniemy rzek± która rozszerza się miejscami do 4-5m , południowy brzeg jest nadal wysoki, północny podmokły bagienny.
  kajak (30.0 km ) - bród za wsi±. Dopływamy do brodu poprzedzonego niskim drewnianym mostkiem - wykonujemy przenoskę ok. 10 m. i wodujemy się po prawej stronie. Tu też możemy dokonać krótkiego odpoczynku. Dalej płyniemy rzek± silnie meandruj±c± przez torfowe ł±ki - brzegi wysoko¶ci 100- 150 cm. utrudniaj± wysiadanie. Koryto czyste, woda płynie 0,8-1 m/s , szeroko¶ć koryta ok. 3 m głęboko¶ć 60-80 cm. Po drodze trzy jazy o szeroko¶ci ¶luz ok. 120 cm. - umożliwiaj±ce przepłynięcie kajakami po podniesieniu zastaw, dalej most drewniany po drodze do le¶niczówki w pobliżu urokliwe j. CZARNE Płyniemy dalej rzek± meandruj±c± w lesie sosnowym - oba brzegi rzeki wznosz± się na wysoko¶ć 3-6 m.- przepływamy pod wysokim mostem drewnianym.
  (25,0 km) - drewniany most drogowy do osady NOWA STUDNICA - przepływamy pod mostkiem zbliżaj±c się do jeziora STUDNICKIEGO
  kajak (23,5km.) - jezioro STUDNICKIE w±skie bardzo płytkie jezioro rozlewisko zwane kaczowiskiem - trzymamy się lewej strony(nurt rzeki) Powierzchnia jeziora około 16 ha. ¦redni± głęboko¶ć okre¶laj± przewodniki na około 100cm ,ale to jest nieprawd± często bywa bardzo płytko, nawet kilka cm .
  Nie skracajcie trasy przez jezioro - bo ugrzężniecie na dobre (pod lustrem wody jest 2 m mułu)
  (22,5 km) - wypływ rzeki z jeziora
  (znak)
  (22,0 km) - metalowy most kolejowy( nieczynna linia kolejowa z lat 30 XX wieku) na trasie PIŁA STARGARD
  (21,6 km) - uszkodzony le¶ny most drewniany
  Przenoska prawym brzegiem -15 m. Uwaga wystaj± ostre elementy metalowe
  kajak (21,0km) - uszkodzony le¶ny most drewniany przy zniszczonej osadzie BRODZCE.
  W okresie kolonizacji puszczy drawieńskiej - ZIELONO¦WIˇTKOWY BRÓD, bo w zielone ¶wi±tki przepędzono po raz pierwszy bydło na pastwiska po drugiej stronie rzeki. W pobliżu ruin osady: stare drzewa lipy jesiony i buki.
  (20,8m) - wpływamy na jezioro NOWA KORYTNICA
  Jezioro o powierzchni ok.104 ha. i gł. 4-5 m.( dużo ryb)Jezioro opływamy wzdłuż lewego brzegu omijamy zabudowania le¶niczówki .W 2/3 długo¶ci jeziora z prawej strony wpływa rz. KAMIONKA ok-12 km Ten malowniczy akwen otoczony jest sosnowym drzewostanem -ro¶linno¶ć przybrzeżna, szuwary trzciny, pałki.
  (15,0 km) - zakończenie I etapu spływu przy pomo¶cie obok pola biwakowego (znaki kajakowe)
  Spływ można zakończyć przy pomo¶cie le¶niczówki Nowa Korytnica -nadle¶nictwo Głusko Na terenie niewielkiego pola biwakowego można zostawić kajaki po uzgodnieniu z le¶niczym. I etap tej ¶ródle¶nej malowniczej mało znanej rzeki ,choć trudny i uci±żliwy : szybki nurt w±skie koryto o zróżnicowanej głęboko¶ci stałe manewry na meandruj±cej rzece, wiele przeszkód wodnych jest bardzo zróżnicowany pod względem geologicznym i szaty ro¶linnej. Możliwy jest do przepłynięcia w ci±gu jednego dnia.
  kajak Szlak zachęca do spokojnego napawania się pięknem nieskażonej cywilizacj± natury oraz do noclegu w gospodarstwach agroturystycznych lub na le¶nych polach biwakowych.
  Spadek doliny rzecznej jest wyrażny i na przestrzeni 23 km wynosi 25,6 m !! Nie znaczy to jednak że nie należy uważać i że rzeka nie robi niespodzianek - powalaj±c podmyte drzewa i blokuj±c skutecznie przepływ.

  Turysto przypominamy górny odcinek rzeki nie był nigdy wykorzystany do spływów kajakowych. Obecnie jest wła¶ciwie oznaczony -co ułatwia jego sprawne i bezpieczne pokonywanie.